Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA AKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU ENTRYDO

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY – OBSAH:

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. 1. Předmět obchodních podmínek
 2. 2. Smluvní vztahy
 3. 3. Způsoby prodeje vstupenek
 4. 4. Ceny a poplatky
 5. 5. Používané pojmy

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK

 1. 1. Popis služby
 2. 2. Internetová rezervace a její následný prodej
 3. 3. Prodej vstupenky (vstupenek) z internetové rezervace

Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. 1. Bezpečnost dat
 2. 2. Záruky Entrydo
 3. 3. Podmínky místa konání akce
 4. 4. Účinnost obchodních podmínek

VŠEOBECNÉ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Článek I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Předmět podmínek

Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek na společenské, kulturní či jiné akce (dále jen Akce) prostřednictvím systému ENTRYDO, provozované společností Odbav.to s.r.o., sídlem na adrese Pernerova 676/51, Praha 8 - Karlín, IČ: 05699827, DIČ: CZ05699827 (dále jen Entrydo) a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají.

2. Smluvní vztahy

Pokud není uvedeno jinak, zprostředkovává Entrydo pouze prodej vstupenek z pověření, resp. jménem a na účet pořadatele příslušné akce, jedná se tedy o poskytování služeb. Zakoupením vstupenek vzniká tímto přímý smluvní vztah mezi zákazníkem a pořadatelem. Za provedení a splnění nabízené akce je odpovědný příslušný pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny v systému ENTRYDO, a to bez udání důvodu.

3. Způsoby prodeje vstupenek

 • a. On-line prodej prostřednictvím webového portálu www.entrydo.com
 • b. Prodej na fakturu – tímto se rozumí prodej na základě závazné objednávky a úhrada vstupenek bankovním převodem na základě vystavené faktury

4. Ceny a poplatky

 • a. Cena vstupenky je uvedena včetně zákonné sazby DPH.

5. Používané pojmy

 • a. Systém ENTRYDO
  Centrální systém provozovaný V-I-C, umožňující zejména rezervaci a prodej vstupenek na konkrétní akce.
 • b. Pořadatel
  Fyzická nebo právnická osoba, zajišťující pořádání kulturních, sportovních, případně jiných akcí, která je držitelem licence systému ENTRYDO.
 • c. Akce
  Koncertní, divadelní či jiné představení nebo sportovní utkání a dále všechny další akce (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.).
 • d. Vstupenka
  Doklad opravňující majitele ke vstupu na konkrétní akci, případně konkrétní místo, určený pro jednorázové použití. Platnost všech vstupenek vydaných v systému ENTRYDO je shodná a s grafickou podobou vstupenek se nemění. Entrydo neručí za zakoupené vstupenky mimo systém ENTRYDO.
 • e. Internetová rezervace
  Potvrzení objednávky uskutečněné zákazníkem na webu www.entrydo.com.
 • Systém Entrydo
  Internetové stránky www.entrydo.com provozované Entrydo (dále jen web), sloužící k poskytování informací o nabízených akcích, a k následnému objednávání vstupenek na tyto akce. Ke správné funkčnosti celého systému Entrydo je nutné mít nainstalován Internet Explorer 6 a vyšší, anebo poslední verzi Mozilla Firefox, Opera či Chrome.

Článek II. - PRODEJ VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉHO PORTÁLU

1. Popis služby

 • a. Službou se pro účely této části obchodních podmínek rozumí odbavovací systém pro vytvoření a správu akce a také pro prodej vstupenek na nabízené akce prostřednictvím webu (dále jen služba).
 • b. Pro poskytnutí služby je třeba korektně zadat a odeslat všechna data potřebná pro provedení nákupu vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku prostřednictvím on-line platby, anebo objednávku uhradit pomocí bezhotovostní bankovní transakce.

2. Internetová rezervace

 • a. K objednání služby (dále jen objednávka) je třeba se korektně vyplnit objednávku na webu a odeslal ji ke zpracování pořadateli. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v objednávce.
 • b. Registrovaný zákazník rezervuje vstupenky na volná místa v plánu sálu či vstupenky k stání z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.
 • c. Stisknutím tlačítka „Objednat“ odesílá zákazník svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky. V případě jakéhokoliv problému v průběhu rezervace, který by rezervaci nedovolil dokončit, se zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@entrydo.com
 • d. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu odbavovacího systému ENTRYDO.
 • e. V případě, že objednávka zákazníka je systémem akceptována, přidělí systém číslo objednávky. Toto rezervační číslo (internetová rezervace) včetně celkové ceny vstupenek je zákazníkovi sděleno na webu a formou zprávy zaslané elektronickou poštou. Cenu vstupenky lze zaručit jen v případě, že prodej/nákup rezervované vstupenky proběhne ve stejný den/datum jako objednávka.

3. Přímý prodej vstupenek – nákup prostřednictvím on-line platby

 • a. K objednání služby (dále jen objednávka) tímto způsobem je třeba nákup uskutečnit na webu systému ENTRYDO. Zákazník je povinen překontrolovat správnost a úplnost údajů vyplněných v objednávkovém formuláři.
 • b. Zákazník objednává vstupy na vybrané akce a nakupuje vstupenky na volná místa v plánu sálu či vstupenky k stání z možných cenových úrovní požadované akce včetně možných nabízených slev.
 • c. Stisknutím tlačítka „Objednat“ zákazník odesílá svůj požadavek na vybranou vstupenku. Zákazník je povinen před odesláním požadavku překontrolovat správnost vytvořené objednávky.
 • d. Odesláním požadavku na vybranou vstupenku se zákazník zavazuje řídit pravidly stanovenými v těchto obchodních podmínkách a reklamačním řádu odbavovacího systému ENTRYDO.
 • e. Stisknutím tlačítka „ZAPLATIT KARTOU“ zákazník potvrzuje svůj požadavek a realizuje platbu vybrané vstupenky platební kartou nebo jiným zvoleným způsobem (PaySec, Mobito) prostřednictvím Internetu. Po dokončení platební operace je zákazník automaticky vrácen na webový portál.
 • f. Platba realizovaná prostřednictvím internetu má automaticky přidělený svůj variabilní symbol. Tento variabilní symbol musí Zákazník uvést při platbě bezhotovostní bankovní transakcí, aby systém spároval platbu s objednávkou. Po úspěšné úhradě své objednávky obdrží Zákazník objednané vstupenky a fakturu, pokud Pořadatel neurčí jinak.

Článek III. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Entrydo shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Entrydo prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ). Entrydo je oprávněn pověřit v souladu se ZoOÚ třetí osobu jako zpracovatele osobních údajů.

2. Bezpečnost dat

Entrydo nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti Entrydo a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

3. Záruky V-I-C

Entrydo nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webu a v odbavovacím systému www.entrydo.com s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud má Entrydo k dispozici informace o zrušených nebo změněných termínech akcí, bude Entrydo, zákazníky neprodleně informovat zveřejněním těchto informací na webovém portálu www.entrydo.com. Nároky ze záruky existují při provádění smluvních výkonů pouze vůči příslušnému pořadateli.

4. Podmínky místa konání akce

Předložením vstupenky při vstupu na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou.

5. Účinnost všeobecných a obchodních podmínek

 • 1. Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.
 • 2. bchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2015.

REKLAMAČNÍ ŘÁD ODBAVOVACÍHO SYSTÉMU ENTRYDO

Článek I. - Předmět reklamačního řádu

Reklamační řád stanoví postup zákazníka a společnosti Entrydo s.r.o. (dále jen „Entrydo“) v případech, kdy přes veškeré úsilí Entrydo, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na sportovní a kulturní akce, případně jiné akce, prostřednictvím odbavovacího systému ENTRYDO.

Článek II. - Prodej vstupenek prostřednictvím systému ENTRYDO

 • 1. Prodej vstupenek prostřednictvím prodejní sítě ENTRYDO se realizuje na základě obchodních podmínek pro poskytování služby prodej vstupenek na sportovní a kulturní akce prostřednictvím systému ENTRYDO (dále jen „obchodní podmínky“). Zakoupením vstupenky (vstupenek), voucheru vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a pořadatelem akce.
 • 2. Entrydo žádným způsobem neodpovídá za uskutečnění akcí a změny termínů jejich konání, průběh akcí a změnu v jejich programu, ani za jakékoliv události vzniklé v průběhu akcí nebo v souvislosti s jejich konáním. Entrydo rovněž neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí, její změnou, zrušením či konáním. Veškeré nároky je třeba vždy uplatnit u příslušného pořadatele akce.
 • 3. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje.

Článek III. - Nestandardní situace vzniklé při vstupu na místo konání akce

V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně zástupce pořadatele.

Článek IV. - Vracení vstupenek

 • 1. U jednotlivých akcí jsou možné krátkodobé posuny termínů konání. Změněné termíny konání akcí jsou uváděny na webu www.entrydo.com, v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích. V případě změn termínů konání jednotlivých akcí stanovuje podmínky pro vracení vstupenek pořadatel konkrétní akce.
 • 2. Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje příslušný pořadatel akce do 10 dnů. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení vstupenek.

Článek V. - Účinnost reklamačního řádu

 • 1. Reklamační řád je závazný pro zákazníka a Entrydo. Reklamační řád je vypracován v souladu s českým právním řádem, zejména zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (občanský zákoník), zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. Reklamující souhlasí s tím, že Entrydo vede jeho osobní údaje uvedené v reklamačním listě ve své evidenci po dobu pěti let od vyřízení reklamace.
 • 3. Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 11. 1. 2017.